ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Frenos s. r. o.


1. Obecné informace
1.1. Společnost Frenos s. r. o. si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů a vzala na vědomí pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti společnosti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

2. Zákonnost zpracování
2.1. Společnost Frenos s. r. o. zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými GDPR, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje společnost pro jednotlivé agendy v analýze dle čl. 30 GDPR.
2.2. K osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby, v rámci plnění svých úkolů a povinností.
2.2.1. U zaměstnanců je tento krok vytyčen systémem pověření a patřičnou smlouvou.
2.2.2. U ostatních osob spolupracujících je chráněna mlčenlivost smlouvou upravující vztah správce a zpracovatele (zpracovatelská smlouva, ujednání o práci s osobními údaji, dohoda o mlčenlivosti apod.)
2.3. V případech, kdy společnost hodlá v souladu s GDPR zveřejnit osobní údaje, například na internetových stránkách, vždy předem posoudí vhodnost a rozsah tohoto zveřejnění.

3. Podmínky zpracování
3.1. Společnost Frenos s. r. o. zpracovává osobní údaje pouze v těchto případech:
3.1.1. Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.
3.1.2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost daného subjektu údajů.
3.1.3. Zpracování je nezbytné pro plnění právních povinností, která se na správce nebo zpracovatele vztahuje.
3.1.4. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů.

4. Technická a organizační bezpečnostní opatření
4.1. Společnost Frenos s. r. o. provedla nezbytná technická a organizační opatření:
4.1.1. Jednotlivá pravidla pro práci s osobními údaji jsou stanovena ve vnitřních směrnicích společnosti. Tyto pravidla dodržují a jsou s nimi obeznámeni všichni zaměstnanci i spolupracovníci společnosti.
4.1.2. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v listinné formě zabezpečené v prostorech, které jsou uzamykatelné, a ke kterým má přístup pouze pověřená osoba.
4.1.3. Veškeré dokumentace obsahující osobní údaje jsou v elektronické formě zabezpečené na chráněné výpočetní technice.
4.1.4. Společnost sepsala evidenční list, na kterém má jasně sepsanou evidenci klíčů od jednotlivých prostor, v nichž se zpracovávají nebo uchovávají osobní údaje.
4.1.5. K jednotlivým dokumentacím, které obsahují osobní údaje, má přístup pouze pověřená osoba dle vnitřního systému pověření.

5. Využívání kontaktních formulářů
5.1. Na webových stránkách společnosti jsou k dispozici dva formuláře, a to v sekci Kariéra a Kontakt.
5.1.1. Formulář Kariéra slouží pro podávání pracovních nabídek a slouží jednotlivým uchazečům. V tomto formuláři je třeba uvést údaje jméno, příjmení, pracovní pozici o kterou se ucházíte a e-mail, popřípadě telefon. Zároveň od Vás požadujeme krátkou zprávu a případně je možné do formuláře vložit podporované přílohy. Tyto údaje zpracováváme za účelem evidence a možnosti zařazení daného uchazeče do výběrového řízení. Tyto údaje si evidujeme po dobu výběrové řízení a následně po dobu jednoho roku od ukončení výběrového řízení a účelem možného oslovení. Uchazeč je předem o době zpracovávání informován a dává nám tímto svůj dobrovolný souhlas, který lze vzít kdykoliv zpět.
5.1.2. Formulář Kontakt slouží pro podávání nabídek spolupráce či pro běžné kontaktování. V tomto formuláři je třeba uvést údaje jméno, příjmení, e-mail a telefon. Zároveň od Vás požadujeme krátkou zprávu. Tyto údaje zpracováváme za účelem kontaktování daného zájemce o spolupráci či jako formu zodpovězení jakéhokoliv dotazu. Tyto údaje si evidujeme po dobu vyřízení daného požadavku a následně po dobu dvou let. V případě, že si nepřejete tyto údaje vyplňovat, kontaktujte nás pomocí naší e-mailové adresy či telefonu dostupného na webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Zásady zpracování osobních údajů jsou platné od 1. 7.2023.
6.2. V případě dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na
info@frenos.cz nebo telefonicky na +420 585 244 125.